ANA SAYFA > KİŞİSEL VERİLER
Aydınlatma Metni

1.       Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Pelitli Mah. Rize Cad. No:48 Ortahisar/Trabzon adresinde mukim Yazıcılar Mobilya Malzemeleri Sanayi İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. (Triart veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.       Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı, Vergi dairesi, Vergi numarası
İletişim                   : Telefon numarası, Adres, Fatura Adresi, E-posta
Müşteri işlem          : Müşteri numarası, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi vs.
Finans                     : Kredi/Banka Kartı Bilgileri (Mail order ödemelerinde)
Pazarlama               : Kimlik ve iletişim verisi pazarlama amacı ile kullanılmaktadır.
İşlem Güvenliği       :
IP adresi bilgileri, log ve çerez kayıtları vs.
İşitsel Kayıt             : Çağrı merkezi aracılığıyla alınan sesli görüşme kaydı
Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları
 

Bayi/Bayi Yetkilisi/Bayi Çalışanı      

Kimlik                    : Şahıs Firması ise (Ad, soyadı, TC kimlik No, Vergi Dairesi, imza), Bayi yetkilisi ve ortaklarına ait kimlik ve adres bilgileri (imza sirküleri, imza beyannamesi vb), Bayi çalışanının ad, soyadı ve iletişim bilgisi
İletişim                   : Adres, E-posta, telefon numarası
Finans                     : Yıllık ciro ve hesap bilgileri
Müşteri İşlem          : Bayi kodu, Kullanıcı adı, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi vs.
İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kullanıcı adı bilgileri
Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları
 

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi Çalışanı, İş Ortağı

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı,
İletişim                   : Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi
Finans                     : Vergi dairesi ve numarası, Banka hesap bilgileri
Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları

Ziyaretçi/Potansiyel Ürün Alıcısı

Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem güvenliği       : IP adresi bilgileri, log ve çerez kayıtları vs.

3.       Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal ve hizmet alım ve ödeme işlemlerinin yapılması,  Mal, hizmet satım ile fatura ve irsaliye düzenlenmesi, Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyeti ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İşlem güvenliğinin sağlanması,  Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde CCTV, çağrı merkezi, web sitesi ve diğer yazılı ve elektronik yollarla işlenecektir. 

4.       Kişisel Veri Toplamanın Şartları 

Triart; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. 

5.       İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, bayilerimize, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, bayi ve iş ortaklarımızla,
 • İnternet üzerinden perakende satış yapılması amacıyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com) ile,
 • Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bankalar, kargo ve transfer şirketleri ile,
 • Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,
 • Çağrı merkezi aracılığıyla toplanan verileriniz sözleşmeli Çağrı Merkezi Şirketi ile,
 • Şirketimizin kullandığı bilgisayar programlarının, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, kullanılması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik yazılım ve teknoloji şirketleri ile,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

6.       Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

 

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı, İş Ortağı

Kimlik

İletişim

Finans

Hukuki İlişki Süresince + 15 Yıl

Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Bayi Yetkilisi

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

Pazarlama

15 Yıl

Finans

Kredi Kartı/Banka Kartı Bilgileri

Saklanmamaktadır.

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği

Mevzuat Hükümleri Saklı Kalmak Üzere 2 Yıl

Web Sitesi Talep / Şikâyet Sahibi ve Üye Bilgileri

Kimlik

İletişim

15 Yıl

Çağrı Merkezi Kayıtları

İşitsel Kayıt

5 yıl

Tüm Kişi Grupları

Fiziksel Mekân Güvenliği

2 Hafta

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca imha edilecektir. 

7.        Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgi Formu’ndaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

© 2023 Triart
Design by RETINAM